ژنتیک

  • زنبور عسلزنبور عسل کیپ

    زنبورعسل کیپ, خود را کلون سازی می کند

    کندوهای معمولی زنبورهای عسل دارای یک ملکه و یک دسته کارگر هستند. آنها برای محافظت و تغذیه ملکه و فرزندانشان به طور مؤثر کار می کنند تا کندو بتواند زنده بماند. با این حال، کندوهای زنبورعسل دشت آفریقای جنوبی در حال حاضر به دلیل تهدید یک گونه زنبور رقیب در حال فروپاشی هستند. این تهدید از سوی یک زیرگونه رقیب به نام زنبورعسل کیپ آفریقای جنوبی که می تواند کلون های کاملی از خود ایجاد کند, به وجود آمده اس

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا