مصرف عسل

  • زنبور عسلعسل شان

    مقایسه تولید و مصرف عسل در ایران و جهان

    در گوشه و کنار این جهان افرادی به کار زنبورداری مشغولند و در نحوه کار و عملکرد دارای اختلافاتی با یکدیگر می باشند. برای مثال بیشترین عملکرد تولید عسل در جهان مربوط به آمریکا و استرالیا است که حدود 20 تا 40 کیلو در نوسان است و کمترین عملکرد مربوط به آفریقا با عملکردی ی حدود 6 تا 8 کیلو است. تولید عسل در جهان نزدیک به 630 هزار تن است که این میزان عسل حدود 50 میلیون کلنی حاصل می شود که با این وصف متو

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا