سیستم کندوی زنبور عسل با کفه ی باز

کفه ی باز برای کندوی زنبور عسل

در این سیستم, کندوهای چوبی و حتی فومی, به صورت کامل و مخصوصا از زاویه زیر درب بالایی کندو, عایق بندی شده اند, ولی کفه ی کندو کاملا باز است و فقط با توری پوشیده شده است.