زنبورعسل کیپ, خود را کلون سازی می کند

زمان مطالعه 2 دقیقه